UCHWALONY W DNIU 27.03.2015r

ROZDZIA艁 I
POSTANOWIENIA OG脫LNE

搂 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazw臋 鈥濧UTOMOBILKLUB OPOLSKI鈥, a w dalszych postanowieniach statutu zwane jest 鈥濧utomobilklubem鈥.
 2. 鈥濧UTOMOBILKLUB OPOLSKI鈥 jest stowarzyszeniem zawi膮zanym na czas nieokre艣lony, posiada osobowo艣膰 prawn膮 i dzia艂a na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. 鈥濸rawo o stowarzyszeniach鈥 z p贸藕niejszymi zmianami, oraz niniejszego statutu.

搂 2

 1. Terenem dzia艂alno艣ci Automobilklubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzib膮 Automobilklubu jest Opole.

搂 3

 1. Automobilklub jest organizacj膮 鈥瀗on 鈥 profit鈥, nie dzia艂aj膮c膮 w celu osi膮gni臋cia zysku, zrzeszaj膮c膮 cz艂onk贸w na zasadach dobrowolno艣ci, a jego dzia艂alno艣膰 opiera si臋 na ich pracy spo艂ecznej.
 2. Automobilklub prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w oparciu o powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy.
 3. Do prowadzenia biura i dzia艂alno艣ci gospodarczej Automobilklub mo偶e zatrudnia膰 pracownik贸w.

搂 4

 1. Automobilklub jest cz艂onkiem rzeczywistym Polskiego Zwi膮zku Motorowego, mo偶e tak偶e nale偶e膰 do innych federacji krajowych i mi臋dzynarodowych o podobnych celach statutowych.
 2. Decyzje o przynale偶no艣ci do federacji podejmuje Zarz膮d Automobilklubu.

搂 5

Automobilklub posiada prawo u偶ywania znaku (logo), odznak i piecz臋ci wed艂ug wzor贸w uchwalonych przez Walne Zebranie Cz艂onk贸w.

ROZDZIA艁 II
CELE I 艢RODKI DZIA艁ANIA

搂 6

Celem Automobilklubu jest:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 2. Upowszechnianie w艣r贸d spo艂ecze艅stwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej.
 3. Dzia艂anie w zakresie porz膮dku i bezpiecze艅stwa publicznego oraz przeciwdzia艂anie patologiom spo艂ecznym.
 4. Dzia艂anie na rzecz podnoszenia bezpiecze艅stwa ruchu drogowego.
 5. Upowszechnianie praw i ochrona konsument贸w w zakresie zwi膮zanym z motoryzacj膮.
 6. Dzia艂anie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontakt贸w i wsp贸艂pracy mi臋dzy spo艂ecze艅stwami.
 7. Dzia艂anie na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych.
 8. Pomoc ofiarom wypadk贸w drogowych.
 9. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i m艂odzie偶y.
 10. Dzia艂ania w zakresie ekologii i ochrony 艣rodowiska.

搂 7

Automobilklub realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie masowych i wyczynowych zawod贸w samochodowych, kartingowych i motocyklowych, oraz imprez turystyczno-motorowych.
 2. Udzia艂 w krajowych i mi臋dzynarodowych zawodach sportowych i imprezach turystycznych.
 3. Prowadzenie szkolenia sportowego i udzielanie w miar臋 mo偶liwo艣ci pomocy finansowej i sprz臋towej zawodnikom Automobilklubu.
 4. Popularyzacj臋 przepis贸w ruchu drogowego i wsp贸艂prac臋 z organami administracji pa艅stwowej i samorz膮dowej, policj膮 oraz innymi organizacjami spo艂ecznymi w celu podnoszenia bezpiecze艅stwa ruchu drogowego.
 5. Organizowanie i prowadzenie szkolenia motorowego, w tym doskonalenia techniki kierowania pojazdami samochodowymi i motocyklami.
 6. Ochron臋 interes贸w zmotoryzowanych i przeciwdzia艂anie ujemnym skutkom motoryzacji.
 7. Pomoc ofiarom wypadk贸w drogowych, dzia艂ania na rzecz niepe艂nosprawnych u偶ytkownik贸w ruchu drogowego.
 8. Prowadzenie akcji maj膮cych na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego nietrze藕wych kierowc贸w.
 9. Rozw贸j kontakt贸w i wsp贸艂prac臋 z klubami motorowymi z innych pa艅stw.
 10. Prowadzenie dzia艂alno艣ci wydawniczej s艂u偶膮cej realizacji cel贸w statutowych.
 11. Realizowanie zada艅 wynikaj膮cych z cz艂onkostwa w organizacjach krajowych i mi臋dzynarodowych.
 12. Inne dzia艂ania umo偶liwiaj膮ce realizowanie cel贸w statutowych.

搂 8

 1. Automobilklub prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w oparciu o powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy, przy czym doch贸d z tej dzia艂alno艣ci jest wykorzystywany do realizacji cel贸w statutowych i nie mo偶e by膰 przeznaczony do podzia艂u pomi臋dzy jego cz艂onk贸w.
 2. Dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 Automobilklub prowadzi jako dodatkow膮 w stosunku do dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego. Nadwy偶ka przychod贸w nad kosztami przeznaczana jest na dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
 3. W ramach dzia艂alno艣ci statutowej Automobilklub Opolski mo偶e prowadzi膰 odp艂atn膮 dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego

ROZDZIA艁 III
CZ艁ONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI膭ZKI

搂 9

Cz艂onkami Automobilklubu mog膮 by膰 osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna mo偶e by膰 jedynie cz艂onkiem wspieraj膮cym Automobilklubu. Cz艂onkowie Automobilklubu dziel膮 si臋 na:

a. Zwyczajnych

b. Honorowych

c. Wspieraj膮cych.

搂 10

 1. Cz艂onkiem zwyczajnym Automobilklubu mog膮 by膰 nast臋puj膮ce osoby fizyczne akceptuj膮ce cele statutowe:
  – obywatele polscy posiadaj膮cy pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i nie pozbawieni praw publicznych,
  – ma艂oletni w wieku 16 do 18 lat
  – ma艂oletni w wieku poni偶ej 16 lat, pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych
  – cudzoziemcy.
 2. Cz艂onkiem zwyczajnym zostaje si臋 po z艂o偶eniu pisemnej deklaracji i op艂aceniu sk艂adki cz艂onkowskiej.

搂 11

 1. Cz艂onkiem honorowym mo偶e by膰 d艂ugoletni i zas艂u偶ony dzia艂acz, kt贸ry wni贸s艂 wybitny wk艂ad w dzia艂alno艣膰 i rozw贸j Automobilklubu.
 2. Godno艣膰 鈥濩z艂onka Honorowego鈥 nadaje Walne Zebranie Cz艂onk贸w Automobilklubu, na wniosek Zarz膮du.

搂 12

 1. Cz艂onkiem wspieraj膮cym mo偶e by膰 osoba prawna, uznaj膮ca cele stowarzyszenia, jest zainteresowana rozwojem jego dzia艂alno艣ci, kt贸ra zadeklaruje przestrzeganie niniejszego Statutu i b臋dzie wspiera膰 Automobilklub materialnie, organizacyjnie lub w inny spos贸b.
 2. Decyzj臋 o przyj臋ciu cz艂onk贸w wspieraj膮cych podejmuje Zarz膮d Automobilklubu na podstawie pisemnego wniosku.

搂 13

 1. Cz艂onkowie zwyczajni i honorowi maj膮 prawo:
  a. czynnego i biernego prawa wyboru do w艂adz Automobilklubu
  b. zg艂aszania postulat贸w i wniosk贸w wobec w艂adz Automobilklubu
  c. brania udzia艂u w pracach statutowych organ贸w dzia艂alno艣ci Automobilklubu
  d. korzystania z dorobku, maj膮tku i wszelkich form dzia艂alno艣ci Automobilklubu
  e. korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez Automobilklub
  f. korzystania z urz膮dze艅 i sprz臋tu Automobilklubu
  g. reprezentowania barw i noszenia odznaki Automobilklubu
  h. brania udzia艂u w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez Automobilklub
  i. wst臋pu na imprezy klubowe na zasadach okre艣lonych przez Zarz膮d.
 2. Cz艂onkowie wspieraj膮cy nie posiadaj膮 czynnego i biernego prawa wyborczego, mog膮 jedynie bra膰 udzia艂 z g艂osem doradczym w statutowych w艂adzach Automobilklubu, poza tym posiadaj膮 takie prawa jak cz艂onkowie zwyczajni.

搂 14

 1. Cz艂onkowie zwyczajni maj膮 obowi膮zek:
  a. brania udzia艂u w dzia艂alno艣ci Automobilklubu i realizacji jego cel贸w
  b. przestrzegania statutu i uchwa艂 w艂adz Automobilklubu
  c. regularnego op艂acania sk艂adek cz艂onkowskich.
 2. Cz艂onkowie wspieraj膮cy maj膮 obowi膮zek wywi膮zywania si臋 z zadeklarowanych 艣wiadcze艅, przestrzegania statutu oraz uchwa艂 w艂adz Automobilklubu.
 3. Cz艂onkowie honorowi s膮 zwolnieni z obowi膮zku op艂acania sk艂adki cz艂onkowskiej.

搂 15

 1. Utrata cz艂onkostwa nast臋puje na skutek:
  a. pisemnej rezygnacji z艂o偶onej na r臋ce Zarz膮du
  b. zalegania w op艂acie sk艂adki cz艂onkowskiej przez okres przekraczaj膮cy 24 miesi膮ce
  c. wykluczenia z Automobilklubu decyzj膮 Zarz膮du
  d. utraty praw obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku s膮dowego
  e. 艣mierci cz艂onka lub utraty osobowo艣ci prawnej przez cz艂onka wspieraj膮cego
  f. likwidacji Automobilklubu.
 2. Od uchwa艂y Zarz膮du o wykluczeniu z listy cz艂onk贸w, zainteresowanemu przys艂uguje prawo odwo艂ania do Walnego Zebrania Cz艂onk贸w Automobilklubu. Uchwa艂a Walnego Zebrania Cz艂onk贸w jest ostateczna.

ROZDZIA艁 IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU

搂 16

 1. Organizacja klubu obejmuje:
  a. W艂adze Klubu
  b. Komisje Bran偶owe.
 2. Obs艂ug臋 administracyjn膮 Zarz膮du, Komisji Rewizyjnej i Komisji Bran偶owych zapewnia Biuro Automobilklubu.

ROZDZIA艁 V
W艁ADZE KLUBU

搂 17

 1. W艂adzami Automobilklubu s膮:
  a. Walne Zebranie Cz艂onk贸w
  b. Zarz膮d
  c. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja wszystkich w艂adz Automobilklubu trwa 4 lata, a ich wyb贸r odbywa si臋 w g艂osowaniu tajnym, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.
 3. Uchwa艂y wszystkich w艂adz Automobilklubu zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w przy obecno艣ci co najmniej po艂owy cz艂onk贸w uprawnionych do g艂osowania, chyba 偶e dalsze postanowienia statutu stanowi膮 inaczej. W razie r贸wnej ilo艣ci g艂os贸w, decyduje g艂os przewodnicz膮cego.

A. WALNE ZEBRANIE CZ艁ONK脫W KLUBU

搂 18

 1. Walne Zebranie Cz艂onk贸w jest najwy偶sz膮 w艂adz膮 Automobilklubu.
 2. Walne Zebranie Cz艂onk贸w mo偶e by膰 zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie zwyczajne jest zwo艂ywane raz na 4 lata przez Zarz膮d Automobilklubu. Termin miejsce i porz膮dek obrad ustala Zarz膮d i podaje do wiadomo艣ci wszystkich cz艂onk贸w co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 4. Walne Zebranie nadzwyczajne mo偶e si臋 odby膰 w ka偶dym czasie. Jest zwo艂ywane przez Zarz膮d z w艂asnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 og贸lnej ilo艣ci cz艂onk贸w zwyczajnych Automobilklubu.
 5. Walne Zebranie nadzwyczajne jest zwo艂ywane najp贸藕niej w terminie 2-贸ch miesi臋cy od podj臋cia uchwa艂y lub z艂o偶enia wniosku i obraduje wy艂膮cznie w sprawach dla kt贸rych zosta艂o zwo艂ane.
 6. Walne Zebranie przebiega zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez uczestnik贸w.
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania cz艂onk贸w nale偶y:
  a. okre艣lanie g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂ania i rozwoju Automobilklubu
  b. uchwalanie zmian statutu
  c. wyb贸r Prezesa, Zarz膮du, Komisji Rewizyjnej oraz delegat贸w na Walne Zebranie Okr臋gu Polskiego Zwi膮zku Motorowego lub innych federacji
  d. udzielanie absolutorium Zarz膮dowi
  e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda艅 Zarz膮du i Komisji Rewizyjnej z ich dzia艂alno艣ci
  f. ustalenie liczby os贸b wchodz膮cych w sk艂ad Zarz膮du, Komisji Rewizyjnej oraz liczby ich zast臋pc贸w
  g. uchwalanie regulamin贸w Zarz膮du, Komisji Rewizyjnej
  h. nadawanie godno艣ci cz艂onka honorowego
  i. rozpatrywanie wniosk贸w i postulat贸w zg艂oszonych przez cz艂onk贸w Automobilklubu lub jego w艂adze
  j. rozpatrywanie odwo艂a艅 od uchwa艂 Zarz膮du
  k. podejmowanie uchwa艂y o rozwi膮zaniu Automobilklubu i przeznaczeniu jego maj膮tku.
 8. Walne Zebranie wybiera Prezesa oraz ka偶dego z cz艂onk贸w Zarz膮du w osobnych g艂osowaniach.
 9. Walne Zebranie uznane zostanie za wa偶ne w przypadkach gdy:
  a. w pierwszym terminie obecnych b臋dzie 50% cz艂onk贸w Automobilklubu.
  b. w drugim terminie przy dowolnej ilo艣ci cz艂onk贸w.

搂 19

 1. W Walnym Zebraniu cz艂onk贸w Automobilklubu bior膮 udzia艂:
  a. z g艂osem decyduj膮cym 鈥 cz艂onkowie zwyczajni i honorowi b膮d藕 delegaci wybrani na Naradach 艢rodowiskowych, wed艂ug zasad ustalonych przez Zarz膮d Automobilklubu
  b. z g艂osem doradczym 鈥 przedstawiciele cz艂onk贸w wspieraj膮cych oraz osoby zaproszone przez Zarz膮d Automobilklubu

B. ZARZ膭D KLUBU

搂 20

 1. Zarz膮d jest najwy偶sz膮 w艂adz膮 Automobilklubu w okresie mi臋dzy Walnymi Zebraniami Cz艂onk贸w.
 2. Zarz膮d Klubu sk艂ada si臋 z 4 lub 5 os贸b, w tym Prezesa, wybranych przez Walne Zebranie Cz艂onk贸w Cz艂onkowie Zarz膮du nie mog膮 by膰 skazani wyrokiem prawomocnym za przest臋pstwo umy艣lne 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe.
 3. Do zakresu dzia艂ania Zarz膮du nale偶y:
  a. kierowanie dzia艂alno艣ci膮 Automobilklubu
  b. uchwalanie plan贸w pracy i bud偶etu Automobilklubu, oraz podzia艂 艣rodk贸w uzyskanych z dzia艂alno艣ci gospodarczej na poszczeg贸lne dziedziny dzia艂alno艣ci statutowej
  c. zarz膮dzanie maj膮tkiem Automobilklubu
  d. ustalanie wysoko艣ci sk艂adek cz艂onkowskich
  e. koordynowanie dzia艂alno艣ci Komisji Bran偶owych
  f. powo艂ywanie i rozwi膮zywanie Komisji Bran偶owych i zatwierdzanie ich regulamin贸w
  g. zatwierdzanie w艂adz i preliminarzy imprez rangi krajowej i mi臋dzynarodowej
  h. zwo艂ywanie i przygotowywanie Walnego Zebrania, oraz okre艣lanie zasad uczestnictwa w nim
  i. rozpatrywanie spor贸w powsta艂ych wewn膮trz Automobilklubu .
  j. nadzorowanie i kontrolowanie dzia艂alno艣ci gospodarczej prowadzonej przez Automobilklub
  k. podejmowanie decyzji o przyj臋ciu zapis贸w i darowizn
  l. nadawanie odznak i wyr贸偶nie艅 cz艂onkom i zawodnikom, za wzorowe wykonywanie obowi膮zk贸w, oraz aktywny udzia艂 w realizacji zada艅 Automobilklubu.
 4. Posiedzenia Zarz膮du odbywaj膮 si臋 w miar臋 potrzeby, jednak nie rzadziej ni偶 raz w miesi膮cu.
 5. Zarz膮d ma obowi膮zek zwo艂ania raz w roku, po zatwierdzeniu bilansu, zebrania sprawozdawczego dla wszystkich cz艂onk贸w Automobilklubu.
 6. Prezes Zarz膮du reprezentuje Automobilklub na zewn膮trz, czuwa nad ca艂okszta艂tem prac Zarz膮du, przewodniczy na posiedzeniach Zarz膮du.

搂 21

 1. W trakcie kadencji Zarz膮d mo偶e na podstawie w艂asnej uchwa艂y dokona膰 wymiany jednego cz艂onka Zarz膮du ( nie dotyczy Prezesa ) w razie jego rezygnacji lub niemo偶no艣ci pe艂nienia funkcji oraz w przypadku nie wywi膮zywania si臋 cz艂onka Zarz膮du ze swoich obowi膮zk贸w lub naruszenia Statutu Automobilklubu.

C. KOMISJA REWIZYJNA

搂 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Automobilklubu.
 2. Komisja Rewizyjna sk艂ada si臋 z 5 cz艂onk贸w wybranych przez Walne Zebranie Cz艂onk贸w i wybiera spo艣r贸d siebie Przewodnicz膮cego, zast臋pc臋 Przewodnicz膮cego i Sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale偶y:
  a. kontrolowanie co najmniej raz w roku ca艂okszta艂tu dzia艂alno艣ci Automobilklubu ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem gospodarki finansowej
  b. wyst臋powanie do Zarz膮du z wnioskami pokontrolnymi
  c. sk艂adanie Walnemu Zebraniu sprawozda艅 ze swej dzia艂alno艣ci, oraz wyst臋powanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ust臋puj膮cemu Zarz膮dowi.
  d. prawo do wnioskowania o zwo艂anie Nadzwyczajnego Walnego Zabrania Cz艂onk贸w lub zebrania Zarz膮du.
 4. Cz艂onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog膮:
  a. by膰 cz艂onkami Zarz膮du, ani pozostawa膰 z nimi w stosunku pokrewie艅stwa, powinowactwa lub podleg艂o艣ci z tytu艂u zatrudnienia.
  b. by膰 skazani prawomocnym wyrokiem za przest臋pstwo z winy umy艣lnej.
 5. W trakcie kadencji Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowa膰 nowych cz艂onk贸w w miejsce ust臋puj膮cych w ilo艣ci maksymalnie dw贸ch os贸b.

搂 23

Szczeg贸艂owy tryb dzia艂alno艣ci Komisji Rewizyjnej okre艣la regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

搂 24

Cz艂onkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo bra膰 udzia艂 we wszystkich zebraniach Zarz膮du, z g艂osem doradczym.

D. S膭D KOLE呕E艃SKI

搂 25
wykre艣lono

搂 26
wykre艣lono

搂 27
wykre艣lono

ROZDZIA艁 VI
KOMISJA BRAN呕OWE

 1. Komisje Bran偶owe s膮 reprezentantem cz艂onk贸w Automobilklubu zainteresowanych okre艣lonym dzia艂em dzia艂alno艣ci statutowej.
 2. W sk艂ad Komisji Bran偶owej wchodzi od 2 do 6 os贸b wybieranych na Naradach 艢rodowiskowych zwo艂ywanych przez Zarz膮d w terminie, do 1-go miesi膮ca po Walnym Zebraniu Cz艂onk贸w.
 3. W Naradzie 艢rodowiskowej mog膮 uczestniczy膰 wszyscy cz艂onkowie Automobilklubu zainteresowani danym zakresem dzia艂alno艣ci statutowej.
 4. Komisje Bran偶owe wybieraj膮 ze swojego sk艂adu Przewodnicz膮cego i Sekretarza.

ROZDZIA艁 VII
MAJ膭TEK I FUNDUSZE KLUBU

搂 29

 1. Na maj膮tek i fundusze Automobilklubu sk艂adaj膮 si臋:
  a. nieruchomo艣ci, ruchomo艣ci oraz warto艣ci niematerialne i prawne
  b. wpisowe i sk艂adki cz艂onkowskie
  c. darowizny, spadki, zapisy, nawi膮zki i dotacje
  d. dochody z dzia艂alno艣ci gospodarczej
  e. 艣rodki finansowe przekazane na zlecone Automobilklubowi wykonywanie zada艅
  f. dochody z lokat i papier贸w warto艣ciowych
  g. dochody z dzia艂alno艣ci statutowej
  h. dochody z maj膮tku stowarzyszenia
 2. Maj膮tek Automobilklubu nie mo偶e by膰 wykorzystywany do:
  a. udzielania po偶yczek lub zabezpieczania zobowi膮za艅 w stosunku do cz艂onk贸w Automobilklubu, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz os贸b, z kt贸rymi pracownicy pozostaj膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim we wsp贸lnym po偶yciu albo w stosunku pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s膮 zwi膮zani z tytu艂u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej 鈥瀘sobami bliskimi鈥
  b. przekazywania maj膮tku na rzecz cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz ich os贸b bliskich, na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci je偶eli przekazanie nast臋puje bezp艂atnie lub na preferencyjnych warunkach
  c. na rzecz cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz ich os贸b bliskich na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich, chyba 偶e to wykorzystanie bezpo艣rednio wynika ze statutowego celu Automobilklubu.
 3. Zabrania si臋 zakupu na szczeg贸lnych zasadach towar贸w i us艂ug od podmiot贸w, w kt贸rych uczestnicz膮 cz艂onkowie organizacji, cz艂onkowie jej organ贸w lub pracownicy, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich lub po cenach wy偶szych ni偶 rynkowe.

搂 30

 1. Do wa偶no艣ci o艣wiadcze艅 w zakresie praw i obowi膮zk贸w maj膮tkowych Automobilklubu wymagane jest zgodne wsp贸艂dzia艂anie i podpisy Prezesa i Skarbnika, lub V-ce Prezesa i Skarbnika.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obci膮偶ania maj膮tku Automobilklubu na kwoty wi臋ksze ni偶 r贸wnowarto艣膰 6000 EURO (wg aktualnego kursu NBP) wymagaj膮 uchwa艂y Zarz膮du Automobilklubu.

ROZDZIA艁 VIII
ZMIANA STATUTU, ROZWI膭ZANIE AUTOMOBILKLUBU

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podj臋cie uchwa艂y o rozwi膮zaniu Automobilklubu mo偶e nast膮pi膰 na podstawie uchwa艂y Walnego Zebrania Cz艂onk贸w powzi臋tej wi臋kszo艣ci膮 2/3 liczby g艂os贸w, przy obecno艣ci co najmniej po艂owy uprawnionych do g艂osowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwi膮zanie Automobilklubu mog膮 by膰 przedmiotem obrad Walnego Zebrania Cz艂onk贸w wy艂膮cznie wtedy, gdy sprawy te zosta艂y umieszczone w
  porz膮dku obrad Walnego Zebrania. Do zawiadomienia okre艣lonego w par. 18 nale偶y do艂膮czy膰 projekt stosownych uchwa艂.
 3. Podejmuj膮c uchwa艂臋 o rozwi膮zaniu Automobilklubu, Walne Zebranie Cz艂onk贸w okre艣la spos贸b przeprowadzenia likwidacji, oraz przeznaczenie maj膮tku Automobilklubu, wyznaczaj膮c 5 osobow膮 Komisj臋 do likwidacji spraw maj膮tkowych.

ROZDZIA艁 IX
POSTANOWIENIA KO艃COWE

搂 32

Statut oraz jego zmiany wchodz膮 w 偶ycie po uprawnieniu si臋 stosownego postanowienia S膮du Rejestrowego.

Opole 27 marzec 2015r