UCHWALONY W DNIU 27.03.2015r

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „AUTOMOBILKLUB OPOLSKI”, a w dalszych postanowieniach statutu zwane jest „Automobilklubem”.
 2. „AUTOMOBILKLUB OPOLSKI” jest stowarzyszeniem zawiązanym na czas nieokreślony, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach” z późniejszymi zmianami, oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Terenem działalności Automobilklubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Automobilklubu jest Opole.

§ 3

 1. Automobilklub jest organizacją „non – profit”, nie działającą w celu osiągnięcia zysku, zrzeszającą członków na zasadach dobrowolności, a jego działalność opiera się na ich pracy społecznej.
 2. Automobilklub prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy.
 3. Do prowadzenia biura i działalności gospodarczej Automobilklub może zatrudniać pracowników.

§ 4

 1. Automobilklub jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego, może także należeć do innych federacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach statutowych.
 2. Decyzje o przynależności do federacji podejmuje Zarząd Automobilklubu.

§ 5

Automobilklub posiada prawo używania znaku (logo), odznak i pieczęci według wzorów uchwalonych przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Celem Automobilklubu jest:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 2. Upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej.
 3. Działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 4. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 5. Upowszechnianie praw i ochrona konsumentów w zakresie związanym z motoryzacją.
 6. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 7. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 8. Pomoc ofiarom wypadków drogowych.
 9. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 10. Działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

§ 7

Automobilklub realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie masowych i wyczynowych zawodów samochodowych, kartingowych i motocyklowych, oraz imprez turystyczno-motorowych.
 2. Udział w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych i imprezach turystycznych.
 3. Prowadzenie szkolenia sportowego i udzielanie w miarę możliwości pomocy finansowej i sprzętowej zawodnikom Automobilklubu.
 4. Popularyzację przepisów ruchu drogowego i współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, policją oraz innymi organizacjami społecznymi w celu podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 5. Organizowanie i prowadzenie szkolenia motorowego, w tym doskonalenia techniki kierowania pojazdami samochodowymi i motocyklami.
 6. Ochronę interesów zmotoryzowanych i przeciwdziałanie ujemnym skutkom motoryzacji.
 7. Pomoc ofiarom wypadków drogowych, działania na rzecz niepełnosprawnych użytkowników ruchu drogowego.
 8. Prowadzenie akcji mających na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierowców.
 9. Rozwój kontaktów i współpracę z klubami motorowymi z innych państw.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.
 11. Realizowanie zadań wynikających z członkostwa w organizacjach krajowych i międzynarodowych.
 12. Inne działania umożliwiające realizowanie celów statutowych.

§ 8

 1. Automobilklub prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, przy czym dochód z tej działalności jest wykorzystywany do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 2. Działalność gospodarczą Automobilklub prowadzi jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.
 3. W ramach działalności statutowej Automobilklub Opolski może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkami Automobilklubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Automobilklubu. Członkowie Automobilklubu dzielą się na:

a. Zwyczajnych

b. Honorowych

c. Wspierających.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Automobilklubu mogą być następujące osoby fizyczne akceptujące cele statutowe:
  – obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych,
  – małoletni w wieku 16 do 18 lat
  – małoletni w wieku poniżej 16 lat, pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych
  – cudzoziemcy.
 2. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

§ 11

 1. Członkiem honorowym może być długoletni i zasłużony działacz, który wniósł wybitny wkład w działalność i rozwój Automobilklubu.
 2. Godność „Członka Honorowego” nadaje Walne Zebranie Członków Automobilklubu, na wniosek Zarządu.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, uznająca cele stowarzyszenia, jest zainteresowana rozwojem jego działalności, która zadeklaruje przestrzeganie niniejszego Statutu i będzie wspierać Automobilklub materialnie, organizacyjnie lub w inny sposób.
 2. Decyzję o przyjęciu członków wspierających podejmuje Zarząd Automobilklubu na podstawie pisemnego wniosku.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
  a. czynnego i biernego prawa wyboru do władz Automobilklubu
  b. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Automobilklubu
  c. brania udziału w pracach statutowych organów działalności Automobilklubu
  d. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Automobilklubu
  e. korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez Automobilklub
  f. korzystania z urządzeń i sprzętu Automobilklubu
  g. reprezentowania barw i noszenia odznaki Automobilklubu
  h. brania udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez Automobilklub
  i. wstępu na imprezy klubowe na zasadach określonych przez Zarząd.
 2. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jedynie brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Automobilklubu, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 14

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a. brania udziału w działalności Automobilklubu i realizacji jego celów
  b. przestrzegania statutu i uchwał władz Automobilklubu
  c. regularnego opłacania składek członkowskich.
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Automobilklubu.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§ 15

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
  b. zalegania w opłacie składki członkowskiej przez okres przekraczający 24 miesiące
  c. wykluczenia z Automobilklubu decyzją Zarządu
  d. utraty praw obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądowego
  e. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
  f. likwidacji Automobilklubu.
 2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z listy członków, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Automobilklubu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU

§ 16

 1. Organizacja klubu obejmuje:
  a. Władze Klubu
  b. Komisje Branżowe.
 2. Obsługę administracyjną Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Branżowych zapewnia Biuro Automobilklubu.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE KLUBU

§ 17

 1. Władzami Automobilklubu są:
  a. Walne Zebranie Członków
  b. Zarząd
  c. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja wszystkich władz Automobilklubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 3. Uchwały wszystkich władz Automobilklubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W razie równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego.

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Automobilklubu.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane raz na 4 lata przez Zarząd Automobilklubu. Termin miejsce i porządek obrad ustala Zarząd i podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 4. Walne Zebranie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej ilości członków zwyczajnych Automobilklubu.
 5. Walne Zebranie nadzwyczajne jest zwoływane najpóźniej w terminie 2-óch miesięcy od podjęcia uchwały lub złożenia wniosku i obraduje wyłącznie w sprawach dla których zostało zwołane.
 6. Walne Zebranie przebiega zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez uczestników.
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
  a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Automobilklubu
  b. uchwalanie zmian statutu
  c. wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Walne Zebranie Okręgu Polskiego Związku Motorowego lub innych federacji
  d. udzielanie absolutorium Zarządowi
  e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności
  f. ustalenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz liczby ich zastępców
  g. uchwalanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej
  h. nadawanie godności członka honorowego
  i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Automobilklubu lub jego władze
  j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
  k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Automobilklubu i przeznaczeniu jego majątku.
 8. Walne Zebranie wybiera Prezesa oraz każdego z członków Zarządu w osobnych głosowaniach.
 9. Walne Zebranie uznane zostanie za ważne w przypadkach gdy:
  a. w pierwszym terminie obecnych będzie 50% członków Automobilklubu.
  b. w drugim terminie przy dowolnej ilości członków.

§ 19

 1. W Walnym Zebraniu członków Automobilklubu biorą udział:
  a. z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi bądź delegaci wybrani na Naradach Środowiskowych, według zasad ustalonych przez Zarząd Automobilklubu
  b. z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających oraz osoby zaproszone przez Zarząd Automobilklubu

B. ZARZĄD KLUBU

§ 20

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Automobilklubu w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
 2. Zarząd Klubu składa się z 4 lub 5 osób, w tym Prezesa, wybranych przez Walne Zebranie Członków Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Do zakresu działania Zarządu należy:
  a. kierowanie działalnością Automobilklubu
  b. uchwalanie planów pracy i budżetu Automobilklubu, oraz podział środków uzyskanych z działalności gospodarczej na poszczególne dziedziny działalności statutowej
  c. zarządzanie majątkiem Automobilklubu
  d. ustalanie wysokości składek członkowskich
  e. koordynowanie działalności Komisji Branżowych
  f. powoływanie i rozwiązywanie Komisji Branżowych i zatwierdzanie ich regulaminów
  g. zatwierdzanie władz i preliminarzy imprez rangi krajowej i międzynarodowej
  h. zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania, oraz określanie zasad uczestnictwa w nim
  i. rozpatrywanie sporów powstałych wewnątrz Automobilklubu .
  j. nadzorowanie i kontrolowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Automobilklub
  k. podejmowanie decyzji o przyjęciu zapisów i darowizn
  l. nadawanie odznak i wyróżnień członkom i zawodnikom, za wzorowe wykonywanie obowiązków, oraz aktywny udział w realizacji zadań Automobilklubu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 5. Zarząd ma obowiązek zwołania raz w roku, po zatwierdzeniu bilansu, zebrania sprawozdawczego dla wszystkich członków Automobilklubu.
 6. Prezes Zarządu reprezentuje Automobilklub na zewnątrz, czuwa nad całokształtem prac Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu.

§ 21

 1. W trakcie kadencji Zarząd może na podstawie własnej uchwały dokonać wymiany jednego członka Zarządu ( nie dotyczy Prezesa ) w razie jego rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji oraz w przypadku nie wywiązywania się członka Zarządu ze swoich obowiązków lub naruszenia Statutu Automobilklubu.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Automobilklubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Automobilklubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
  b. występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi
  c. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności, oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  d. prawo do wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zabrania Członków lub zebrania Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  a. być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
  b. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. W trakcie kadencji Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować nowych członków w miejsce ustępujących w ilości maksymalnie dwóch osób.

§ 23

Szczegółowy tryb działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 24

Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział we wszystkich zebraniach Zarządu, z głosem doradczym.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 25
wykreślono

§ 26
wykreślono

§ 27
wykreślono

ROZDZIAŁ VI
KOMISJA BRANŻOWE

 1. Komisje Branżowe są reprezentantem członków Automobilklubu zainteresowanych określonym działem działalności statutowej.
 2. W skład Komisji Branżowej wchodzi od 2 do 6 osób wybieranych na Naradach Środowiskowych zwoływanych przez Zarząd w terminie, do 1-go miesiąca po Walnym Zebraniu Członków.
 3. W Naradzie Środowiskowej mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Automobilklubu zainteresowani danym zakresem działalności statutowej.
 4. Komisje Branżowe wybierają ze swojego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§ 29

 1. Na majątek i fundusze Automobilklubu składają się:
  a. nieruchomości, ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  b. wpisowe i składki członkowskie
  c. darowizny, spadki, zapisy, nawiązki i dotacje
  d. dochody z działalności gospodarczej
  e. środki finansowe przekazane na zlecone Automobilklubowi wykonywanie zadań
  f. dochody z lokat i papierów wartościowych
  g. dochody z działalności statutowej
  h. dochody z majątku stowarzyszenia
 2. Majątek Automobilklubu nie może być wykorzystywany do:
  a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków Automobilklubu, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
  b. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
  c. na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Automobilklubu.
 3. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 30

 1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Automobilklubu wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy Prezesa i Skarbnika, lub V-ce Prezesa i Skarbnika.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Automobilklubu na kwoty większe niż równowartość 6000 EURO (wg aktualnego kursu NBP) wymagają uchwały Zarządu Automobilklubu.

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE AUTOMOBILKLUBU

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Automobilklubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Automobilklubu mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w
  porządku obrad Walnego Zebrania. Do zawiadomienia określonego w par. 18 należy dołączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Automobilklubu, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, oraz przeznaczenie majątku Automobilklubu, wyznaczając 5 osobową Komisję do likwidacji spraw majątkowych.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

Opole 27 marzec 2015r